hoe gaat tulp hypotheken om met uw hypotheek tijdens deze corona crisis

Tulp Hypotheken probeert om u zo goed en zorgvuldig mogelijk te informeren. Toch kan het voorkomen dat informatie inmiddels is achterhaald door elkaar snel opvolgende ontwikkelingen en hierdoor onbedoeld onjuistheden bevat. Daarom is de informatie op deze pagina ter informatie en kunt u er geen rechten aan ontlenen.

FAQ

 • Zijn er kosten aan verbonden?

  Voor de afhandeling van vragen brengt Tulp in beginsel geen kosten in rekening. Is een vraag volstrekt onredelijk, stelt dezelfde betrokkene heel vaak een vraag, of wil deze extra kopieën? Dan kunnen administratieve kosten in rekening gebracht worden of kan een verzoek gemotiveerd geweigerd worden.

 • Wie zit er achter Tulp Hypotheken en is dat een blijvende investeerder?

  Tulp Hypotheken is een onafhankelijke organisatie met ruim 20 medewerkers. Tulp Hypotheken is geen onderdeel van een bank of verzekeraar. Tulp is hierdoor in staat om onafhankelijk te handelen, snel te schakelen en beleid indien nodig en gewenst snel aan te passen. lees meer

 • Wie of wat is Stater N.V.?

  Tulp Hypotheken laat de administratie van de hypotheken verzorgen door Stater N.V. in Amersfoort. Stater is de specialist op dit gebied. Het is de grootste hypotheekverwerker van Nederland. Wil je meer weten over Stater? Bekijk de website.

 • Wie kunnen er persoonsgegevens opvragen?

  Natuurlijke personen van wie Tulp persoonsgegevens verwerkt (hierna: “betrokkenen”) hebben op grond van de regelgeving het recht om aan Tulp vragen te stellen met betrekking tot de persoonsgegevens die Tulp van hen verwerkt.

  Een betrokkene heeft het recht om bij Tulp op te vragen of Tulp van hem of haar persoonsgegevens verwerkt. Tevens kan een betrokkene vragen om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die Tulp verwerkt. Ook kan de betrokkene vragen stellen over achtergronden van de verwerking, zoals:

  • de doelen waarvoor Tulp persoonsgegevens verwerkt;
  • de categorieën van persoonsgegevens die Tulp verwerkt;
  • de (categorieën van) ontvangers aan wie Tulp persoonsgegevens verstrekt; en
  • de bewaartermijnen van persoonsgegevens bij Tulp.

  In alle gevallen wordt bij de beantwoording van de vragen aangegeven dat de betrokkene het recht heeft te vragen om de persoonsgegevens aan te passen, te verwijderen of de verwerking te beperken en tegen verwerking bezwaar te maken

 • Wie is Tulp Hypotheken?

  Tulp Hypotheken is een Nederlands hypotheekbedrijf. Tulp Hypotheken biedt namelijk hypotheken die bedoeld zijn voor de aankoop, verbouwing of herfinanciering van een bestaande woning of voor de aankoop van nieuwbouwwoningen met scherpe lange rentevaste periodes. Ook is het mogelijk om een deel mee te financieren voor vrije besteding. Daarnaast kan je bij de tulp compleet hypotheek 100% boetevrij aflossen uit eigen middelen.

 • Wie handelt de verzoeken in het kader van de AVG binnen Tulp af?

  Binnen Tulp is de Functionaris voor Gegevensbescherming verantwoordelijk voor de beantwoording van vragen van betrokkenen. Hij is bekend met de procedures en termijnen en kan zo voor een zorgvuldige afhandeling zorgdragen. Vragen hieromtrent dienen daarom direct gestuurd te worden aan de Functionaris voor Gegevensbescherming.

 • Welke vormen van zekerheid kent Tulp en welke eisen stelt zij hieraan?

  Om de risico’s voor Tulp Hypotheken te beheersen vraagt Tulp Hypotheken bepaalde zekerheden aan haar klanten, zoals een pandrecht, een hypotheekrecht en een overlijdensrisicoverzekering.

  • Hypotheekrecht: je geeft Tulp Hypotheken het recht om het huis te verkopen wanneer de hypotheeklasten langdurig niet worden betaald
  • Pandrecht: je geeft Tulp Hypotheken het recht om kosten in te houden op sommige van jouw vorderingen (zoals de uitkering van een verzekering) of goederen wanneer de hypotheeklasten langdurig niet worden betaald
  • Overlijdensrisicoverzekering: Er is bij Tulp geen verplichting tot het verpanden van een overlijdensrisicoverzekering. Indien gewenst is het wel mogelijk om een overlijdensrisicoverzekering te verpanden aan een hypotheek bij Tulp.
 • Welke stukken moet ik allemaal aanleveren voor een hypotheek?

  In het door ons uitgebrachte renteaanbod staat een checklist met aan te leveren stukken. Daarin kun je precies zien welke documenten je in ieder geval moet aanleveren om de hypotheek in orde te maken. Voor het adviesgesprek zal de adviseur aangeven welke stukken er nodig zijn.

 • Welke stukken kan ik digitaal aanleveren bij het het oversluiten van mijn hypotheek naar Tulp?

  Bij Tulp kun je de meeste stukken digitaal aanleveren. Je adviseur begeleidt je in de proces. Bij Tulp zijn er de volgende digitale mogelijkheden:

  –Getekend renteaanbod en definitief aanbod > mogen getekend worden met een digitale handtekening.

  –Legitimatie > Legitimeren mag door middel van een videocall; je adviseur zal je hierin begeleiden.

  –Voor hypotheken tot € 400.000,- is een (online)waardebepaling via Calcasa toegestaan.

  –Het inkomen mag je (in plaats van via een werkgeversverklaring) ook aantonen via het verzekeringsbericht van het UWV. Kijk voor de voorwaarden en procedure op www.inkomensbepalingloondienst.nl.

  – Overige stukken zoals salarisstrook, kopie bijschrijving salaris en stukken ivm pensioen of echtscheiding mogen digitaal aangeleverd worden.

 • Welke mogelijkheden heb ik voor het aflossen van mijn Tulp hypotheek?

  Een Tulp hypotheek kun je aflossen met de maandelijkse aflossing van je annuïtaire of lineaire hypotheek. De hoogte van je maandelijkse aflossing hangt af van de hoogte van de hypotheek, het rentepercentage en de duur van de hypotheek. Klik hier voor een inzicht in je maandlasten. Bij een aflossingsvrije hypotheek is er geen maandelijkse aflossing.
  Gedurende de looptijd van je hypotheek kun je bij alle hypotheekvormen ook extra aflossingen doen met een minimum van € 500,-. Neem hiervoor contact op met Stater via info@stater.nl of bel 033-4509300 (Stater Contact Center).

 • Welke informatie kan worden opgevraagd?

  De vragen van een betrokkene kunnen alleen betrekking hebben op persoonsgegevens van die betrokkene zelf of van een persoon die door die betrokkene wordt vertegenwoordigd.

 • Welke hypotheekvormen heeft Tulp Hypotheken?

  1. Annuïteitenhypotheek
  2. Lineaire hypotheek
  3. Aflossingsvrije hypotheek

  We hebben alle informatie over deze hypotheekvormen voor je op een rij gezet.

 • Wat zijn de risico’s voor mijn lopende hypotheek?

  Veel mensen hebben bij Tulp Hypotheken gekozen voor lange rentevaste perioden van vaak 20 of 30 jaar vast. Dit is vaak tegen een lage rente, en daarom vormt de betaalbaarheid van een hypotheek nu niet opeens een risico.

  Wel kunnen betalingsproblemen ontstaan als je je baan verliest of minder gaat verdienen, bedrijven moeten sluiten en zelfstandigen kunnen hun inkomsten snel zien teruglopen of helemaal zien wegvallen. Als je betalingsproblemen met je hypotheek ziet aankomen, adviseren wij om direct contact op te nemen met je hypotheekadviseur of met Tulp Hypotheken.

 • Wat zijn de risico’s van aflossingsvrij?

  Een aflossingsvrije hypotheek kent ook risico’s. De lasten kunnen bijvoorbeeld veranderen als de hypotheekrenteaftrek vervalt of als je met pensioen gaat.
  Bespreek deze situaties goed met je adviseur.

 • Wat zijn de rentetarieven van de tulp compleet hypotheek?

  Wij hebben diverse rentevaste periodes. We hebben altijd de actuele rentetarieven voor je paraat.

 • Wat kost het wijzigen van een bestaande hypotheek?
  Soort wijziging Vergoeding
  Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid € 300,-
  Aanpassen ORV Gratis
  Oversluiten naar lagere dagrente € 300,-
  Aanpassen renteopslag Gratis
  Omzetting aflosvorm Gratis
  Verhoging hypotheek (verhoogde inschrijving) € 300,-
  Verhoging hypotheek (bestaande inschrijving) € 300,-
  Bijschrijven nieuwe partner € 300,-
  Verhuisregeling Gratis

   

  • Deze tabel vermeldt de vergoeding die Tulp Hypotheken per wijziging zelfstandig bij de leningnemer(s) in rekening brengt
  • Wijzigingen worden pas uitgevoerd na ontvangst van de vergoeding door Tulp Hypotheken
  • Tulp Hypotheken kan u niet adviseren en u ook niet helpen bij de bemiddeling. Wij raden u dan ook aan om voor advies en/of bemiddeling altijd contact op te nemen met uw tussenpersoon
  • De tussenpersoon kan u voor het advies en/of de bemiddeling (aanvullend op bovengenoemde vergoeding voor Tulp) kosten in rekening brengen. U maakt hierover zelf afspraken met de tussenpersoon
 • Wat is het recht op overdraagbaarheid?

  In bepaalde gevallen kan de betrokkene vragen om de persoonsgegevens die Tulp verwerkt over te dragen aan de betrokkene of aan een derde. Als een betrokkene recht heeft op overdraagbaarheid dan moet Tulp de gegevens aanleveren op zo’n manier dat de betrokkene of een derde die ook daadwerkelijk zelf kan gebruiken of aan een ander kan overdragen.

 • Wat is het recht op beperking?

  Een betrokkene kan om een beperking van de verwerking van persoonsgegevens vragen als:

  • de betrokkene de juistheid van de persoonsgegevens betwist; de verwerking wordt dan beperkt zolang het duurt om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
  • de verwerking is onrechtmatig, maar de betrokkene in plaats van wissen van de persoonsgegevens verzoekt om beperking van het gebruik ervan;
  • Tulp de persoonsgegevens zelf niet meer nodig heeft, maar de betrokkene deze nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
  • de betrokkene bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking en Tulp bezig is om te bepalen of de gerechtvaardigde gronden van Tulp zwaarder wegen dan die van de betrokkene.
  • Als een van bovenstaande punten van toepassing is, dan is Tulp verplicht de verwerking (tijdelijk) te beperken.
 • Wat is het jaarlijkse kostenpercentage?

  Het JKP is een afkorting van ‘jaarlijks kostenpercentage’. JKP drukt de totale kosten van de hypotheeklening uit in een jaarlijks percentage. De totale kosten van de hypotheeklening bestaan uit: het rentepercentage, de eenmalig gemaakte kosten en de regelmatig terugkerende kosten. Met het JKP kun je een betere vergelijking maken met andere hypotheekaanbieders. Je treft het JKP aan in het renteaanbod, het hypotheekaanbod en het hierbij gevoegde informatieblad (ESIS: European Standardized Information Sheet).
  In het JKP nemen we de volgende kosten op, indien en voor zover de adviseur deze aan ons doorgeeft: taxatiekosten, kosten bouwkundige keuring, kosten bankgarantie, premie overlijdensrisicoverzekering/levensverzekering, premie opstalverzekering, bemiddelingskosten ten behoeve van de lening en/of aankoop van de woning, advieskosten, kosten inschrijving hypotheekregister.

 • Wat is het beloningsbeleid van Tulp Hypotheken?

  Tulp Hypotheken heeft een beloningsbeleid dat afgestemd is op doelstellingen op de lange termijn, dat geen afbreuk doet aan de belangen van onze klanten. Medewerkers van Tulp worden beloond op basis van een vast, marktconform salaris of een vaste vergoeding. Variabele beloningen worden niet toegekend of uitgekeerd. Bij de beoordeling van medewerkers wordt o.a. rekening gehouden met de mate waarin zij hebben gehandeld in het belang van de klanten van Tulp en in het belang van de lange termijn doelstellingen van Tulp.

 • Wat is een hypotheek met NHG?

  Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wordt uitgevoerd door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Deze stichting staat onder voorwaarden garant voor je hypotheek. Dit betekent dat het Waarborgfonds jouw hypotheek terugbetaalt aan je geldverstrekker, als je de lening buiten je schuld niet meer kunt betalen. NHG bekijkt per geval of je in aanmerking komt voor kwijtschelding van de restschuld. Het maximale leenbedrag met NHG-garantie is € 405.000,- (2023). Dat is inclusief de bijkomende kosten. Je komt in aanmerking voor een lening met NHG, indien je aan de voorwaarden voldoet. Je hypotheekadviseur kan je er ook meer over vertellen.

 • Wat is de rente op mijn bouwdepot?

  De rentevergoeding op het bouwdepot is gelijk aan de hypotheekrente die je betaalt. Als de lening uit meerdere leningdelen bestaat, vindt de rentevergoeding plaats op basis van de gewogen gemiddelde rente van de verschillende leningdelen. De rentevergoeding vervalt bij een verlenging van het bouwdepot.

 • Wat is de maximale looptijd van een Tulp hypotheek?

  De looptijd van een Tulp hypotheek is maximaal 30 jaar.

 • Wat is bereidstellingsprovisie?

  Vanaf 16 december 2019 is een renteaanbod bij Tulp Hypotheken is 4 maanden geldig. Mocht je niet binnen 4 maanden kunnen passeren, dan je kan na 4 maanden een nieuw renteaanbod aanvragen, hiervoor geldt dan wel de rente van dat moment. Er zijn geen annuleringskosten verschuldigd.

  Tot 15 december 2019 gold het volgende: Een rente- en hypotheekaanbod bij Tulp Hypotheken is 3 maanden geldig. Mocht die periode te kort zijn om te passeren bij de notaris, dan kun je het hypotheekaanbod eenmalig met 3 maanden verlengen via je hypotheekadviseur. Als je het hypotheekaanbod verlengt, gaan wij ervan uit dat je de hypotheek daadwerkelijk afneemt, ongeacht de renteontwikkeling. Tulp Hypotheken brengt daarom bij een verlenging van het hypotheekaanbod 0,25% over de hoofdsom per maand, of een deel van de maand, in rekening, als op de datum van passeren van de uiteindelijke hypotheekakte de rente bij Tulp Hypotheken voor soortgelijke geldleningen hoger is dan de rente in jouw hypotheekaanbod. Deze kosten worden bereidstellingsprovisie genoemd.

 • Wat is 'ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid'?

  Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid vindt plaats bij bijvoorbeeld een echtscheiding. De partner die in de woning blijft wonen, koopt dan de vertrekkende partner uit. De vertrekkende partner zal bij een echtscheiding worden ontslagen van de hoofdelijke aansprakelijkheid van de hypotheeklening.
  Hoofdelijke aansprakelijkheid wil zeggen dat een persoon (de leningnemer) voor 100% aansprakelijk is voor de schuld en rentebetaling van de hypotheek. Dit geldt ook als deze persoon de schuld met iemand anders, die ook hoofdelijk aansprakelijk is, deelt.

  Het proces voor het ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid begint bij uw adviseur.
  Samen met hem vult u dit formulier in.
  Dit kan vervolgens worden gemaild naar oha@stater.nl

   

   

 • Wat houdt AVG in?

  25 mei 2018 is de Europese regelgeving voor bescherming van persoonsgegevens van kracht: de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Deze regelgeving stelt hogere eisen aan de omgang met persoonsgegevens door bedrijven om zo de privacy van de burger beter te waarborgen. De AVG geldt voor elke organisatie die persoonsgegevens verzamelt of verwerkt van personen in de EU of die goederen of diensten levert aan personen in de EU.

 • Wat gebeurt er als ik mijn hypotheekrente en/of aflossing niet of niet tijdig betaal?

  Als je de rente en aflossing van je hypotheek niet op tijd hebt betaald, moet je een extra vergoeding betalen. Deze vergoeding wordt berekend door te kijken naar de datum waarop het geld bij Stater binnen had moeten zijn en de datum waarop het geld daadwerkelijk binnen is gekomen. De extra vergoeding wordt berekend door de wettelijke rente te berekenen over het nog te betalen bedrag.

 • Wat gebeurt er aan het einde looptijd mijn aflossingsvrije hypotheek?

  Ook een aflossingsvrije hypotheek moet je uiteindelijk aflossen. Tijdens de looptijd betaal je alleen rente waardoor je hypotheekschuld niet daalt.
  Aan het einde van de looptijd zal je de aflossingsvrije hypotheek dus moeten terugbetalen. Dit kan met de verkoopopbrengst van je eigen huis, met spaargeld of met ander vermogen.

  Indien je niet kunt aflossen aan het einde van de looptijd kun je de hypotheek mogelijk verlengen.
  Let op dat de hypotheekrenteaftrek dan vaak vervalt en dat opnieuw getoetst wordt of je de nieuwe, vaak hogere, hypotheeklasten kunt dragen.

 • Wanneer wordt mijn declaratie betaald?

  Stater behandelt verzoeken voor een uitbetaling uit het bouwdepot. Deze betalen zij binnen 5 werkdagen, mits de nota’s aan de voorwaarden voldoen. De dag van ontvangst van de nota telt als de eerste werkdag en uiterlijk op de vijfde werkdag maakt Stater het bedrag van de nota namens Tulp Hypotheken over.

 • Wanneer wordt het maandbedrag van mijn rekening afgeschreven?

  De rente en aflossing die je aan Tulp Hypotheken moet betalen worden ongeveer twee werkdagen voor het einde van de maand van je rekening afgeschreven. Als de hypotheekakte wordt ondertekend na de vijftiende dag van de maand, vindt de eerste afschrijving plaats aan het einde van de daaropvolgende maand.

 • Wanneer ik het hypotheekaanbod van Tulp Hypotheken niet accepteer, moet ik dan annuleringskosten betalen?

  Vanaf 16 december 2019 is het aanbod van Tulp Hypotheken 4 maanden geldig en zijn er geen annuleringskosten van toepassing.

  Voor aanbiedingen t/m 15 december 2019 geldt: Indien je een hypotheekaanbod annuleert en je hebt geen verlengingsvoorstel getekend, dan betaal je geen annuleringskosten. Bij annulering van het hypotheekaanbod na verlenging wordt er € 500,- aan annuleringskosten in rekening gebracht.

 • Waaruit bestaat de rente die ik betaal op mijn hypotheek?

  De rente die je betaalt, is afhankelijk van de hoogte van je lening ten opzichte van de waarde van je woning. Tulp rekent vanaf een bepaalde marktwaarde een risico-opslag. Deze wordt hoger als je een hogere hypotheek afsluit ten opzichte van de waarde van het onderpand.

 • Waar vind ik informatie over leningen die in beheer zijn?

  Mijn Tulp Beheer biedt je een overzicht van al je eigen gegevens en de veelgestelde vragen die betrekking hebben op leningen in beheer.

 • Waar stuur ik mijn overlijdensrisicoverzekering naar toe als deze verpand is?

  Deze kun je adresseren aan:
  Tulpenhuis 1 B.V.
  Postbus 2687
  3800 GE Amersfoort

  Bij voorkeur sturen per e-mail aan:
  levenorvpolissenStater@stater.nl

 • Waar staan de algemene voorwaarden?

  We hebben de algemene voorwaarden voor je op een rij gezet.

  Dit zijn de algemene voorwaarden voor de tulp compleet hypotheek en dit zijn de algemene voorwaarden voor de tulp hypotheek.

 • Waar kan ik mijn jaaroverzicht vinden?

  Mijn Tulp Beheer biedt je het jaaroverzicht.

 • Waar kan ik een Tulp hypotheek aanvragen?

  Een Tulp hypotheek kun je aanvragen via een hypotheekadviseur. Ben je op zoek naar een (andere) hypotheekadviseur, dan helpen we je graag met een overzicht van de hypotheekadviseurs bij jou in de buurt.

 • Waar kan ik een overlijden melden?

  Een overlijden kun je doorgeven aan Stater. Dit kan via een e-mail naar info@stater.nl, of via telefoonnummer 033-4509300.

 • Waar kan ik doorgeven dat ik een deel wil aflossen op mijn hypotheek?

  Wijzigingen, zoals algehele aflossing of een deelroyement, geef je door aan Stater. Dit doe je via info@stater.nl of via het contact center van Stater op 033-4509300. Wij adviseren echter om voor dergelijke wijzigingen contact op te nemen met je hypotheekadviseur. Ben je op zoek naar een (andere) hypotheekadviseur, dan helpen we je graag met een overzicht van de hypotheekadviseurs bij jou in de buurt.

 • Voor wie is Tulp Hypotheken er?

  Tulp Hypotheken is er voor mensen die een hypotheek zoeken voor de aankoop of verbouwing van een bestaande woning of koop van een nieuwbouw woning, of voor mensen die een bestaande hypotheek willen oversluiten.

 • Voor welke doelen mag een Tulp hypotheek aangevraagd worden?
  • Een Tulp hypotheek mag alleen gebruikt worden voor bestaande woningen of appartementen en voor nieuwbouwwoningen
  • In Nederland
  • Met als doel wonen (dus geen huizen die verhuurd worden of voor een deel als winkelpand gebruikt worden)
  • Die in het bezit zijn, of op passeerdatum komen, van de aanvrager(s) van de Tulp hypotheek
  • Die minimaal € 100.000,- waard zijn (aan te tonen via een taxatierapport).
 • Voor welk deel van het bedrag verleent Tulp Hypotheken een aangepaste persoonlijke betalingsregeling?

  Als je betalingsuitstel wordt verleend, krijg je dit voor de rente én de aflossing samen, tenzij dit uitdrukkelijk anders afgesproken wordt.

 • Op welke persoonsdata is de AVG van toepassing?

  De AVG heeft invloed op iedereen die persoonsgegevens verwerkt van Europese burgers. Denk aan de naam, het adres, de geboortedatum en het e-mailadres. Het gaat om alle gegevens die klanten actief en bewust hebben verstrekt, zoals accountgegevens die op een online formulier zijn ingevuld.

 • Naar welk rekeningnummer kan ik een extra aflossing overmaken?

  Indien je extra wilt aflossen op je hypotheek kun je deze aflossing overmaken op onderstaande rekeningen:

  Stg. Ontvangsten TH2 Incasso Tulp Compleet NL69 ABNA 088.61.72.306
  Stg. Ontvangsten TH2 Incasso Groene Hart NL30 ABNA 010.19.75.635
  Stg. Ontvangsten TH2 Incasso bunq NL36 ABNA 010.81.05.636
  OLB_Tulp Riant -Incasso- NL69 RABO 037.79.30.601
  Stichting Tulpenhuis Ontvangsten NL02ABNA055.46.12.089 t.n.v.

  Graag onder vermelding van “EXTRA AFLOSSING naam, je leningnummer & leningdeelnummer”

 • Moet ik naar de notaris om mijn hypotheek te verhogen?

  Indien er sprake is van een onderhandse verhoging van je hypotheek, ga je voor advies naar je hypotheekadviseur. Indien de gewenste verhoging past binnen de inschrijving van je hypotheek, hoef je voor deze verhoging niet naar de notaris.

 • Moet ik een taxatierapport op laten maken om een Tulp hypotheek te kunnen krijgen?

  Ja, in de meeste gevallen wel. Om de waarde van het onderpand te bepalen moet je als aanvrager van een Tulp hypotheek een taxatierapport op laten maken. De taxatie mag worden uitgevoerd door een taxateur naar keuze. Het taxatierapport dient door NWWI gevalideerd te worden. Je hypotheekadviseur kan je hier meer over vertellen.

  Bij een hypotheek met een verstrekking tot maximaal 90% marktwaarde is het ook mogelijk om een desktoptaxatie van Calcasa of een NRVT Bureauwaardering te gebruiken. Dit is vaak goedkoper dan een taxatierapport. Vraag je adviseur naar de mogelijkheden.

 • Mijn rentevaste periode loopt af, hoe kan ik een nieuwe rente kiezen?

  Aan het einde van de rentevastheidsperiode ontvang je, ongeveer 3 maanden voor het aflopen van deze periode, een rente-aankondigingsbrief. Hierin word je eenzelfde rentevastheidsperiode aangeboden als je al hebt, maar dan tegen de nieuwe geldende rentetarieven. Bij deze brief ontvang je ook een rentekeuzevolmacht. Als je een andere rentevaste periode wilt kiezen, dan kun je gebruik maken van deze volmacht.

 • Mijn partner en ik gaan uit elkaar, mag ik in mijn huis blijven wonen?

  Ga voor deze vragen en andere verzoeken waarvoor je advies nodig hebt, naar je hypotheekadviseur. Ben je op zoek naar een (andere) hypotheekadviseur, dan helpen we je graag met een overzicht van de hypotheekadviseurs bij jou in de buurt.

 • Mijn hypotheek gaat passeren bij de notaris, moet ik wat doen?

  Het passeren van je hypotheek bij de notaris kan gewoon doorgaan. Je notaris zal je hierin begeleiden.

  Is je persoonlijke situatie door de coronacrisis veranderd en ben je onzeker of je het passeren van de hypotheek wel wilt of kunt laten doorgaan, treedt dan in overleg met je hypotheekadviseur over wat dit betekent in jouw situatie.

 • Mijn (adres)gegevens die in de adviseur-zoekmachine staan kloppen niet. Waar kan ik mijn adreswijziging doorgeven?

  Een wijziging van je gegevens kun je doorgeven aan de serviceprovider waarbij je bent aangesloten. De serviceproviders geven dit aan ons door in een update die zij versturen. Ongeveer twee weken nadat wij een update hebben ontvangen, worden jouw gegevens op onze website aangepast. Staan je gegevens er dan nog niet goed op, neem dan contact op met je serviceprovider.

 • Met welke bijkomende kosten moet ik rekening houden?

  Bij het kopen van een huis zijn er meer kosten dan de aankoopprijs alleen. Een overzicht van de meest voorkomende kosten met een indicatie hiervan zijn:
  Eenmalige kosten

  • Notariskosten (leveringsakte + hypotheekakte). Bij een koopsom en hypotheek van € 250.000 liggen de notariskosten naar schatting meestal rond € 1.000 voor beide aktes samen.
  • Kosten Koper, de overdrachtsbelasting (2 % van de koopsom) en de notaris- en kadasterkosten voor de eigendomsakte vormen samen de ‘kosten koper’ (k.k.).
  • Advies- en Bemiddelingskosten. De hypotheekadviseur berekent kosten voor advies en bemiddeling. Deze kosten betaal je via een adviesnota. De hypotheekadviseur vraagt hiervoor een vast bedrag of een uurvergoeding.
  • Borgtochtprovisie NHG indien je hypotheek onder de voorwaarden van NHG wordt afgesloten. De kosten voor Nationale Hypotheek Garantie zijn 0,7% van het hypotheekbedrag.
  • Bankgarantie. De kosten van een bankgarantie zijn meestal 1% van het bedrag waarvoor garant wordt gestaan.
  • Rente en kosten overbruggingskrediet.
  • Taxatiekosten. Om zeker te weten dat het huis voldoende waard is als onderpand, moet je de woning laten taxeren door een gecertificeerde partij. Hiervoor betaal je doorgaans enkele honderden euro’s.
  • Makelaarskosten. De makelaarskosten voor een aankoopopdracht zijn meestal lager dan voor een verkoopopdracht. Een makelaar heeft bij een aankoopopdracht doorgaans minder werk.
 • Mag ik mijn Tulp hypotheek meeverhuizen naar een nieuwe woning?

  Je mag je bestaande hypotheek van Tulp meeverhuizen. We ontvangen graag uiterlijk 1 maand voor de overdracht van de huidige woning een bericht dat de bestaande lening meegenomen wordt naar een nieuwe woning. Na verkoop en overdracht van je huidige woning moet je binnen 3 maanden een nieuw renteaanbod voor de nieuwe woning aanvragen, gedurende de geldigheid van je nieuwe renteaanbod kan de hypotheek voor je nieuwe woning passeren.

 • Mag ik mijn aflossingsvrije hypotheek tussentijds aflossen?

  Je kunt bij Tulp op je aflossingsvrije hypotheek aflossen. Ook bij annuïtaire en lineaire hypotheken is dit mogelijk. Dit verlaagt je maandelijkse lasten en je risico.

  Bij de tulp compleet hypotheek kan je onbeperkt uit eigen middelen aflossen, en anders 10% boetevrij! Heb je voor 2022 een hypotheek afgesloten bij Tulp dan kun je 25% boetevrij aflossen.

  Daarnaast daalt je rente bij Tulp ook automatisch mee zodra je door je aflossing in een lagere risicocategorie terecht komt.

 • Mag iedere taxateur mijn woning taxeren?

  Ja, in de meeste gevallen wel. Om de waarde van het onderpand te bepalen moet je als aanvrager van een Tulp hypotheek een taxatierapport op laten maken. De taxatie mag worden uitgevoerd door een taxateur naar keuze. Het taxatierapport dient door NWWI gevalideerd te worden. Je hypotheekadviseur kan je hier meer over vertellen.

  Bij een hypotheek met een verstrekking tot maximaal 90% marktwaarde is het ook mogelijk om een desktoptaxatie van Calcasa of een NRVT Bureauwaardering te gebruiken. Dit is vaak goedkoper dan een taxatierapport. Vraag je adviseur naar de mogelijkheden.

 • Kun je gegevens laten wissen?

  In sommige gevallen heeft een betrokkene het recht te verzoeken om zijn of haar persoonsgegevens te wissen. Dat kan in de volgende gevallen:

  • de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doelen waarvoor die zijn verzameld of verwerkt;
  • de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking die voorrang moeten hebben boven het belang van de betrokkene;
  • de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking ten behoeve van direct marketing;
  • de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
  • de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Tulp rust.
 • Kun je gegevens laten aanpassen?

  Als de betrokkene meent dat de persoonsgegevens die Tulp verwerkt onjuist zijn, dan kan de betrokkene vragen deze persoonsgegevens aan te passen of aan te vullen. Als de persoonsgegevens inderdaad onjuist blijken te zijn, dan worden deze aangepast.

 • Krijg ik mijn definitieve rente schriftelijk bevestigd na het passeren van de akte bij de notaris?

  Ja. Na het passeren ontvang je een schriftelijke bevestiging waarin wij de passeerrente vermelden. Die is gelijk aan of lager dan de rente in het renteaanbod en/of hypotheekaanbod, maar nooit hoger.

 • Krijg ik bij een aangepaste persoonlijke betalingsregeling ook een BKR-codering?

  Zolang de toegekende aangepaste persoonlijke betalingsregeling niet langer duurt dan 3 maanden, wordt deze regeling niet geregistreerd bij BKR.

  Pas als de regeling na drie maanden wordt verlengd, zijn wij net als andere geldverstrekkers verplicht om dit bij BKR te registreren met een HY-5 codering. De HY-5 codering betekent dat er een preventieve betalingsregeling is afgesproken. In tegenstelling tot andere BKR coderingen, is een HY-5 codering een tijdelijke codering, wat wil zeggen dat zodra de regeling is beëindigd, de codering wordt verwijderd bij BKR. Hiervoor moet je wel de gemaakte afspraken zijn nagekomen. Extra informatie over de betekenissen van BKR-coderingen en -meldingen vind je hier.

 • Kan ik via Tulp een bankgarantie krijgen?

  Tulp Hypotheken biedt in samenwerking met BNP Paribas Cardif de mogelijkheid om een Garantiestelling af te sluiten. De aanvraag kan door je adviseur worden ingevuld op www.woongarant.nl/tulp. De vaste kosten hiervoor zijn € 300,-.

   

 • Kan ik tussentijds mijn rentevaste periode wijzigen?

  Wil je tussentijds de rentevaste periode wijzigen? Ga voor dit soort ingrijpende verzoeken en andere verzoeken waarvoor je advies nodig hebt, naar je hypotheekadviseur. Ben je op zoek naar een andere hypotheekadviseur, dan helpen we je graag met een overzicht van de hypotheekadviseurs bij jou in de buurt.

 • Kan ik nog een nieuwe hypotheek krijgen bij Tulp?

  Ja, dat kan. Tulp is bereikbaar en blijft hypotheken verstrekken. Wij werken via adviseurs, deze kun je vinden op https://tulphypotheken.nl/advies/zoek-een-adviseur/

  Je adviseur zal je begeleiden om te komen tot een hypotheekaanvraag. Veel adviseurs werken nu met afspraken via videocalls, dit is uiteraard toegestaan en je kunt ook op deze wijze nog steeds een hypotheek afsluiten bij Tulp Hypotheken.

   

 • Kan ik mijn rente/hypotheekaanbod verlengen?

  Het renteaanbod van de tulp compleet hypotheek is 4 maanden geldig. Mocht passeren binnen deze periode niet lukken, dan kun 2 maanden verlening aanvragen. Aan de verleningen kunnen mogelijk kosten verbonden zijn. Je hypotheekadviseur kan je hier meer over vertellen.

   

 • Kan ik mijn hypotheek verhogen?

  Wil je een onderhandse verhoging van je hypotheek, een tweede hypotheek, tussentijdse omzetting van de rentevaste periode of de afloswijze wijzigen? Ga voor dit soort ingrijpende verzoeken en andere verzoeken waarvoor je advies nodig hebt, naar je hypotheekadviseur. Ben je op zoek naar een (andere) hypotheekadviseur, dan helpen we je graag met een overzicht van de hypotheekadviseurs bij jou in de buurt.

 • Kan ik mijn aflossingsvorm wijzigen?

  Je kunt tussentijds je aflossingsvorm wijzigen. Ga voor dit soort ingrijpende verzoeken en andere verzoeken waarvoor je advies nodig hebt, naar je hypotheekadviseur. Ben je op zoek naar een andere hypotheekadviseur, dan helpen we je graag met een overzicht van de hypotheekadviseurs bij jou in de buurt.

 • Kan ik met een restschuld een Tulp hypotheek sluiten?

  Ja dat is mogelijk. Wanneer je een (fiscaal aftrekbare) lening voor de restschuld van de verkoop van een woning hebt, houden wij bij een nieuwe Tulp hypotheek rekening met de netto maandlast van deze lening. Dit kan gevolgen hebben voor de maximale hypotheek die je bij Tulp Hypotheken kunt krijgen.

 • Kan ik een tweede hypotheek afsluiten?

  Als de eerste hypotheek een Tulp hypotheek is en er geen betalingsachterstand is geweest op de lening, kun je een aanvraag voor een verhoging of tweede hypotheek indienen. Dit doe je via je hypotheekadviseur.

 • Kan een tweede woning gefinancierd worden met een Tulp hypotheek?

  Nee. Tulp Hypotheken verstrekt alleen leningen voor de eigen woning (het hoofdverblijf).

 • Is Tulp Hypotheken aangesloten bij het financiële klachteninstituut Kifid?

  Ja. Tulp Hypotheken is aangesloten bij Kifid. Indien iets niet goed verloopt en je wilt een klacht melden, dan kun je dat schriftelijk doen of via e-mail naar klacht@tulphypotheken.nl. Tulp Hypotheken neemt dan zo spoedig mogelijk contact met je op. Indien je niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht kun je binnen 3 maanden contact opnemen met het financiële klachteninstituut.

 • Is mijn Tulp hypotheek na 30 jaar altijd helemaal afgelost?

  Indien je een Tulp hypotheek hebt die volledig annuïtair of lineair is zal deze na 30 jaar helemaal zijn afgelost. We kunnen ook een kortere looptijd van de lening afspreken. Heb je een aflossingsvrije hypotheek, dan los je gedurende de looptijd niet af, maar doe je dit aan het eind van de looptijd. Zie de verdere mogelijkheden hiervoor op https://tulphypotheken.nl/hypotheken/aflossingsvrije-hypotheek/

   

 • In mijn rente/hypotheekaanbod wordt gesproken over Tulpenhuis 2 B.V. Wie is dat?

  Tulpenhuis 2 B.V. is een geldgever die leningen verstrekt onder de naam Tulp Hypotheken.
  Adresgegevens:
  Tulpenhuis 2 B.V.
  Zonnebaan 11
  3542 EA Utrecht
  030-3070500

  AFM nr: 12047145

 • In mijn hypotheekaanbod staat een hoger termijnbedrag dan wordt afgeschreven, hoe kan dat?

  Tulp Hypotheken kijkt bij het passeren welke rente het laagste is. De rente in het hypotheekaanbod of de rente die bij Tulp Hypotheken voor soortgelijke leningen geldt op het moment dat je hypotheek passeert. De afgeschreven rente is dus nooit hoger dan in de offerte staat vermeld. Na het passeren sturen wij een schriftelijke bevestiging waarin wij de passeerrente vermelden.

 • Ik wil mijn woning verhuren, mag dat?

  Bij Tulp Hypotheken mag je je woning onder strikte voorwaarden verhuren. Vraag deze voorwaarden op bij je hypotheekadviseur.

 • Ik wil mijn totale hypotheek aflossen, waar kan ik dit doorgeven?

  Indien je de hele hypotheek wilt aflossen kun je bij Stater een aflosnota opvragen.

 • Ik wil iets wijzigen aan mijn persoonlijke gegevens, hoe doe ik dit?

  Wijzigingen, zoals een andere bankrekening, geef je door aan Stater. Dit doe je via info@stater.nl, via het Contact Center van Stater op telefoonnummer 033-4509300 of via Mijn Tulp Beheer.
  Heb je ingrijpendere wijzigingen of verzoeken waarvoor je advies nodig hebt, ga dan naar je hypotheekadviseur. Ben je op zoek naar een andere hypotheekadviseur, dan helpen we je graag met een overzicht van de hypotheekadviseurs bij jou in de buurt.

 • Ik wil graag weten of een overrule mogelijk op een van de punten in de acceptatiegids. Waar kan ik deze aanvragen?

  De Tulp Acceptatiegids geeft een beschrijving van algemene regels. Het kan voorkomen dat aanvragen niet helemaal voldoen aan deze regels. Dit wil dan niet per definitie zeggen dat Tulp Hypotheken geen hypotheek kan verstrekken. In dergelijke gevallen kun je een aanvraag bij Tulp Hypotheken ter beoordeling voorleggen, door middel van een overrule die je kunt aanvragen via je serviceprovider. Tulp beoordeelt dergelijke aanvragen dan individueel en kan, bij uitzondering en altijd na goede argumenten, besluiten van de algemene regels af te wijken. Tulp Hypotheken legt dit besluit schriftelijk vast en geeft hiermee een ’overrule’ af. Je serviceprovider kan de aanvraag dan verder afhandelen.

 • Ik wil graag een afspraak maken met iemand van Tulp Hypotheken. Is dit mogelijk?

  We komen graag bij je langs om de visie en de ambitie van Tulp Hypotheken toe te lichten. Stuur een e-mail naar adviseur@tulphypotheken.nl en we plannen een afspraak met een van onze collega’s.

 • Ik wil graag een aanstelling bij Tulp Hypotheken

  Tulp Hypotheken werkt samen met een aantal grote serviceproviders die het aanvraag- en acceptatieproces verzorgen voor aangesloten hypotheekadviseurs. Neem contact op met de accountmanager voor meer informatie.

 • Ik wil een nieuwbouwwoning kopen, kan ik een Tulp hypotheek krijgen?

  Ja, het is mogelijk om een hypotheek af te sluiten voor de aankoop van een nieuwbouwwoning.

 • Ik wil aflossen op mijn Tulp hypotheek, zijn hieraan kosten verbonden?

  Bij de Tulp Annuïteitenhypotheek kun je per kalenderjaar 25% van de oorspronkelijke hoofdsom aflossen zonder bijkomende kosten. Wil je meer aflossen dan kan het zijn dat hierover uitstapkosten worden berekend.
  Deze uitstapkosten worden alleen in rekening gebracht wanneer op het moment van aflossen de rente van een soortgelijke Tulp hypotheek lager is dan de rente die je nu betaalt. Is de rente op het moment van aflossen hoger dan betaal je geen uitstapkosten.

  Het bedrag van de uitstapkosten is gelijk aan de contante waarde van het verschil tussen de rente die je betaalt en de rente voor soortgelijke leningen voor de resterende duur van de rentevaste periode. Bij de berekening van de vergoeding wordt uitgegaan van de uitstaande hoofdsom op het moment van aflossen en de afgesproken aflossingsmethodiek tot het einde van de rentevaste periode (of de duur van de lening als deze korter is). Als Tulp geen rentevaste periode kent die gelijk is aan het restant van de rentevaste periode, dan wordt de hoogste rente van de naast-kortere- en naast-langere-rentevaste periode genomen.

  Een voorbeeld van de berekening van uitstapkosten
  Uitgangspunten:

  • Je hebt een annuïteitenhypotheek van € 200.000
  • Je betaalt een rente van 4% en de rente staat 20 jaar vast. Er zijn 10 jaar voorbij, dus je bent deze rente nog 10 jaar verschuldigd
  • Je wilt een bedrag van € 70.000 aflossen op deze hypotheek
  • Je hebt dit jaar al eens € 5.000,- afgelost op je hypotheek
  • De rente voor een soortgelijke lening van 10 jaar rente vast staat bij Tulp Hypotheken op het moment van aflossen op 3%
  • Je betaalt het verschil in een keer terug, in plaats van over de resterende maanden. Daarom corrigeren we de uitstapkosten volgens een standaard manier (contante-waardeberekening) naar beneden. Dit is het uiteindelijke bedrag aan uitstapkosten dat wij bij je in rekening brengen.

  Berekening:

  • Eerst kijken we welk bedrag je boetevrij mag aflossen in een kalenderjaar (€ 200.000 x 25% = € 50.000).
  • Dit bedrag verlagen we met eventuele eerdere aflossingen in het kalenderjaar: € 50.000 – € 5.000 = € 45.000. Hierover worden geen uitstapkosten berekend.
  • Vervolgens kijken we welke rente je bij je bestaande hypotheek had moeten betalen over het bedrag dat niet zonder kosten afgelost mag worden. Dat is: € 25.000 (€ 70.000 -/- € 45.000) x 4% x 10 jaar = € 10.000.
  • Daarna kijken we wat je aan Tulp zou moeten betalen als je op het moment van aflossen deze €25.000 voor 10 jaar zou lenen. Dat is €25.000 x 3% x 10 jaar = €7.500.
  • Het verschil tussen deze twee bedragen is € 10.000 -/- € 7.500 = € 2.500. Doordat je deze kosten in een keer terugbetaalt in plaats van gespreid, wordt de contante waarde berekend op basis van de 3% rente. Je komt dan uit op een bedrag van € 2.197,- aan uitstapkosten.

  Lees voor meer informatie onze algemene voorwaarden of raadpleeg je hypotheekadviseur.

 • Ik wil aflossen op mijn hypotheek, zijn hieraan kosten verbonden?

  Bij de tulp compleet hypotheek (startdatum in of na 2022) kun je onbeperkt uit eigen middelen aflossen zonder bijkomende kosten. Wil je aflossen uit opnieuw geleend geld dan kan het zijn dat hierover een vergoeding wordt berekend.
  Deze vergoeding wordt alleen in rekening gebracht wanneer op het moment van aflossen de rente van een soortgelijke Tulp hypotheek lager is dan de rente die je nu betaalt. Is de rente op het moment van aflossen gelijk of hoger dan betaal je geen uitstapkosten.

  Het bedrag van de vergoeding is gelijk aan de contante waarde van het verschil tussen de rente die je betaalt en de rente voor soortgelijke leningen voor de resterende duur van de rentevaste periode. Bij de berekening van de vergoeding wordt uitgegaan van de uitstaande hoofdsom op het moment van aflossen en de afgesproken aflossingsmethodiek tot het einde van de rentevaste periode (of de duur van de lening als deze korter is). Als Tulp geen rentevaste periode kent die gelijk is aan het restant van de rentevaste periode, dan wordt de hoogste rente van de naast-kortere- en naast-langere-rentevaste periode genomen.

  Lees voor meer informatie de algemene voorwaarden van de tulp compleet hypotheek of raadpleeg je hypotheekadviseur.

  Bij de tulp hypotheek (startdatum voor 2022) kun je per kalenderjaar 25% van de oorspronkelijke hoofdsom aflossen zonder bijkomende kosten. Wil je meer aflossen dan kan het zijn dat hierover uitstapkosten worden berekend. Lees voor meer informatie de algemene voorwaarden van de tulp hypotheek of raadpleeg je hypotheekadviseur.

 • Ik kan mijn hypotheekrente niet betalen, wat moet ik doen?

  Wij adviseren je om contact op te nemen met Hypocasso, waarmee wij samenwerken. Je kunt een mail sturen naar info@hypocasso.nl of bellen naar 033-4229411. Neem ook contact op met je hypotheekadviseur. Ben je op zoek naar een andere hypotheekadviseur, dan helpen we je graag met een overzicht van de hypotheekadviseurs bij jou in de buurt.

 • Ik kan mijn hypotheek nu nog betalen, maar misschien straks niet meer. Kan ik dan nog een aangepaste persoonlijke betalingsregeling krijgen?

  Ja, wij staan voor je klaar om de beste oplossing voor jouw situatie te bespreken.

  Neem hiervoor contact op met Tulp Hypotheken via info@tulphypotheken.nl.

 • Ik heb rekeningen die betaald moeten worden, waar kan ik dat doorgeven?

  Tulp Hypotheken werkt samen met Stater en zij verrichten alle administratieve handelingen voor de hypotheken in beheer. Indien je een bouwdepot hebt bij Tulp Hypotheken, dan kun je declaraties indienen via je Mijn Tulp Beheer.
  Heb je vragen over je bouwdepot? Dan kun je bellen met de Stater klantenservice op 033-4509300 of een mail sturen naar info@stater.nl

 • Ik heb een tijdelijk contract bij mijn werkgever, kan ik een Tulp hypotheek krijgen?

  Indien je proeftijd is verstreken en je werkgever een intentieverklaring heeft afgegeven, kun je ook met een tijdelijk contract een Tulp hypotheek aanvragen. Dit doe je via je hypotheekadviseur. Heb je geen intentieverklaring? Dan kunnen we je inkomen misschien toch meenemen onder de normen voor flexibele arbeidsrelaties. Vraag je hypotheekadviseur naar de exacte normen.

 • Ik heb een lopende hypotheekaanvraag bij Tulp, moet ik iets doen?

  Nee, je lopende aanvraag gaat gewoon door en wordt door ons verder afgehandeld. Als je persoonlijke situatie is veranderd en dit heeft impact op je hypotheek dan is het raadzaam om in overleg te treden met je adviseur.

  De adviseur kan met je meedenken en in overleg met Tulp Hypotheken naar een oplossing zoeken.

 • Ik heb een klacht, waar kan ik die melden?

  Wij houden het graag simpel en duidelijk. Indien echter iets niet goed verloopt en je wilt een klacht melden, stuur dan een e-mail aan ckm@stater.nl.
  Geef ons in ieder geval je naam en adres door en beschrijf duidelijk je klacht, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op. Houd er rekening mee dat de afhandeling tot 6 weken kan duren.

 • Ik heb een codering bij BKR, kan ik dan toch een Tulp hypotheek krijgen?

  Als sprake is van een achterstands- of herstelcodering bij het BKR is het niet mogelijk om een Tulp hypotheek af te sluiten. Informeer voor meer informatie bij je hypotheekadviseur.

 • Ik ben mijn inloggegevens kwijt van Mijn Tulp

  Ben je je gebruikersnaam of wachtwoord van je Mijn Tulp kwijt, neem dan contact op met het Contact Center van Stater via email info@stater.nl of telefonisch 033-4509300.

 • Ik ben aangesloten bij een van de serviceproviders maar ik kom niet in de adviseur-zoekmachine naar boven. Hoe kan dit?

  Het kan zijn dat wij de update van jouw aanstelling nog niet van jouw serviceprovider hebben doorgekregen. Ongeveer twee weken nadat wij een update hebben ontvangen, wordt dit op onze website aangepast. Sta je er dan nog niet tussen, neem dan contact op met je serviceprovider.

 • Hoeveel mag ik aflossingsvrij lenen?

  Bij Tulp mag je maximaal 50% van de marktwaarde van de woning aflossingsvrij financieren. Onder voorwaarden kan je bij de tulp compleet hypotheek zelfs 75% aflossingsvrij lenen.

  Had je op 1 januari 2013 al een aflossingsvrije hypotheek? Dan val je onder het overgangsrecht en blijf je in aanmerking komen voor hypotheekrenteaftrek, ook als je niet maandelijks aflost (zoals bij een aflossingsvrije hypotheek).Je behoudt dan je hypotheekrenteaftrek als je opnieuw een aflossingsvrije hypotheek afsluit. Bedenk wel dat de duur hiervan beperkt is.

  Iedereen die sinds 1 januari 2013 voor het eerst een hypotheek heeft afgesloten komt alleen in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek als deze in 30 jaar volledig lineair of annuïtair wordt afgelost.

 • Hoeveel kan ik maximaal lenen?

  Een hypotheekadviseur kan exact voor je berekenen hoeveel je in jouw situatie kunt lenen. Om een indicatie te krijgen, kun je alvast de maximale-hypotheekberekening doen.

 • Hoeveel geld zit er nog in mijn bouwdepot?

  Gegevens over je bouwdepot kun je nalezen op je Mijn Tulp Beheer of neem contact op met de klantenservice van Stater. Je kunt bellen naar telefoonnummer 033-4509300 of mail naar info@stater.

 • Hoe vraag ik een aangepaste persoonlijke betalingsregeling aan?

  Een verzoek voor betalingsuitstel doe je via info@tulphypotheken.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk (telefonisch) contact met je op.

 • Hoe lang krijg ik een aangepaste persoonlijke betalingsregeling?

  Wij nemen na ontvangst van je verzoek contact met je op om de mogelijkheden te bespreken die bij jouw situatie passen.

 • Hoe lang is mijn bouwdepot geldig?

  Het bouwdepot is maximaal 9 maanden geldig. De geldigheid is met 6 maanden te verlengen, maar in deze verlengde periode vervalt de rentevergoeding over het depot.

 • Hoe lang is het rente/hypotheekaanbod van een Tulp hypotheek geldig?

  Het renteaanbod hoeft niet getekend retour te worden aangeleverd bij Tulp.

  Voor je tulp compleet hypotheek moeten binnen 3 maanden na het uitbrengen van het renteaanbod alle aan te leveren hypotheekstukken bij Tulp binnen zijn. Wanneer Tulp akkoord is met de ingezonden stukken, dan wordt het renteaanbod omgezet in een hypotheekaanbod.

  De geldigheidsduur van de tulp compleet hypotheek is 4 maanden. Het is mogelijk de geldigheidsduur van een renteaanbod met 2 maanden te verlengen, mogelijk zitten hier kosten aan verbonden.

 • Hoe kun je bezwaar maken?

  De betrokkene heeft altijd het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens. Als een betrokkene bezwaar maakt dan stelt Tulp vast of er zwaarwegende gronden voor Tulp zijn die naar mening van Tulp zwaarder wegen dan de belangen van de betrokkene of die verband houden met instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering. Is dat niet het geval, dan staakt Tulp direct de verwerking van de persoonsgegevens.

  Als Tulp persoonsgegevens gebruikt voor direct marketing en een betrokkene maakt daar bezwaar tegen, dan wordt het gebruik van de persoonsgegevens voor dit doel direct gestaakt.

 • Hoe krijg ik toegang tot Mijn Tulp?

  Enkele dagen na het passeren van de woning ontvang je een brief van Stater met de inloggegevens voor je eigen Mijn Tulp. Heb je hierover nog vragen, neem dan contact op met de klantenservice van Stater. Dit kan via email info@stater.nl of telefonisch 033-4509300.

 • Hoe krijg ik toegang tot Mijn Tulp?

  Ongeveer 4 weken na passeren van de woning ontvang je een brief met de inloggegevens voor je eigen Mijn Tulp.
  Heb je hierover nog vragen, neem dan contact op met de klantenservice van Stater. Dit kan via e-mail info@stater.nl of telefonisch 033-4509300.

 • Hoe kom ik in aanmerking voor een hypotheek met NHG?

  Tijdens het adviesgesprek met je hypotheekadviseur kun je aangeven dat je een hypotheek met NHG wilt aanvragen. Als je voldoet aan deze voorwaarden van NHG, dan kan je hypotheekadviseur de aanvraag in orde maken. Alle voorwaarden en normen zijn te vinden op de website van NHG.

 • Hoe kan ik Tulp Hypotheken het beste bereiken?

  Wij staan je graag snel en persoonlijk te woord. Wij zijn nog steeds goed bereikbaar per telefoon en per e-mail. Doordat wij veel thuiswerken zal je alleen soms een partner, kind of huisdier op de achtergrond horen..

  Je vragen kan je mail naar het e-mailadres info@tulphypotheken.nl. Na ontvangst van uw e-mail, nemen wij zo spoedig contact met u op.

 • Hoe kan ik een declaratie voor uitbetaling uit mijn bouwdepot indienen?

  Indien je een bouwdepot hebt bij Tulp Hypotheken, dan kun je declaraties doorgeven via je Mijn Tulp Beheer. Onder het tabblad Bouwdepot staat een knop ‘Nieuwe declaratie’ indienen waarmee je een bouwdepotdeclaratie(s) kunt indienen.
  Heb je andere vragen over je bouwdepot? Neem dan contact op met de klantenservice van Stater. Dat kan telefonisch (033-4509300) of via een e-mail (info@stater.nl).

 • Hoe gaat de hypotheekrente zich ontwikkelen?

  De hypotheekrente wordt gebaseerd op het rendement op staatsleningen. De rente is de afgelopen jaren steeds verder gedaald.

  Na de start van de coronacrisis steeg de rente iets om vervolgens weer wat te dalen. Het is onzeker hoe de rente zich de komende periode gaat ontwikkelen

 • Geeft Tulp Hypotheken ook hypotheekadvies?

  Tulp Hypotheken geeft zelf geen hypotheekadvies. Ben je op zoek naar een (andere) hypotheekadviseur, dan helpen we je graag met een overzicht van de hypotheekadviseurs bij jou in de buurt.

 • Geeft Tulp Hypotheken ook hypotheekadvies?

  Tulp Hypotheken geeft zelf geen hypotheekadvies. Ben je op zoek naar een (andere) hypotheekadviseur, dan helpen we je graag met een overzicht van de hypotheekadviseurs bij jou in de buurt.

 • De verbouwing is afgerond, wat gebeurt er met gelden die nog in het depot zitten?

  De gelden die nog in het bouwdepot zitten, worden afgelost op je hypotheek.

 • De rente in mijn rente- en hypotheekaanbod is hoger dan de huidige rente, welke rente krijg ik bij passeren?

  Per product is dit anders. Bij onze Tulp compleet hypotheek kijken we welke rente het laagste is, de rente uit je hypotheekaanbod of de rente op het moment van passeren. Na passeren sturen wij een schriftelijke bevestiging waarin wij de passeerrente vermelden. Deze is dus nooit hoger dan de rente in je hypotheekaanbod, maar kan dus wel lager zijn. Deze zogenaamde dagrente geldt voor de hele periode van 4 maanden. Bij de Tulp Riant hypotheek is de rente in het renteaanbod ook de rente van passeren.

  Tot 15 december 2019 kende de offerte een geldigheidstermijn van 3 maanden, met de mogelijkheid om 3 maanden te verlengen. Heb je je hypotheekaanbod verlengd dan wordt op moment van verlengen gekeken welke rente het laagst is. De rente uit je hypotheekaanbod of de rente voor soortgelijke geldleningen, die Tulp hanteert op de laatste dag van de geldigheid van het hypotheekaanbod. Na verlenging van je hypotheekaanbod daalt je rente niet meer mee.

 • 2023 tulp hypotheek
 • 2023 tulp compleet hypotheek
 • 2023 riant hypotheek
 • 2022 tulp hypotheek
 • 2022 tulp compleet hypotheek
 • 2022 riant hypotheek
 • 2021 tulp hypotheek
 • 2020 tulp hypotheek
 • 2019 tulp hypotheek
 • 2018 tulp hypotheek