PRIVACY VERKLARING
Dit is de Privacy Verklaring van Tulp Hypotheken B.V. en Tulpenhuis 1 B.V., beide gevestigd te Utrecht (hierna zowel gezamenlijk als elk afzonderlijk: TULP). Deze Privacy Verklaring omschrijft onder meer welke persoonsgegevens TULP verwerkt, voor welke doeleinden TULP deze persoonsgegevens gebruikt en hoe u met TULP contact kunt opnemen. Indien u persoonsgegevens aan TULP verstrekt, heeft u daaraan voorafgaand of tegelijkertijd daarmee deze Privacy Verklaring ontvangen. Indien TULP de persoonsgegevens niet van u heeft verkregen is deze Privacy Verklaring binnen uiterlijk één maand na verkrijging van uw persoonsgegevens aan u verstrekt.

Algemene informatie over de verwerking van persoonsgegevens
TULP verwerkt (mogelijk) persoonsgegevens van u als u:

 • een financieel product bij ons aanvraagt, of als uw adviseur of bemiddelaar dat doet;
 • klant bent van TULP en dus een overeenkomst met TULP heeft gesloten;
 • met TULP contact opneemt en daarbij uw persoonsgegevens aan ons verstrekt;
 • de website www.tulphypotheken.nl bezoekt en daar gegevens achterlaat.

Het staat u vrij te besluiten om geen of niet alle verzochte persoonsgegevens aan TULP te verstrekken. Indien u daartoe besluit kan TULP niet aan uw verzoek of dat van uw adviseur of bemiddelaar voldoen en zal TULP geen overeenkomst met u sluiten.

Persoonsgegevens
Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u:

 • NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres;
 • geslacht;
 • geboortejaar;
 • BSN;
 • beroep en opleiding;
 • financiële gegevens betreffende uw inkomen en/of vermogen;
 • gegevens betreffende uw woning;
 • gegevens betreffende uw bankrekening;
 • identificatiegegevens, zoals een kopie van uw paspoort;

Deze persoonsgegevens ontvangen wij van u of van uw adviseur of bemiddelaar. TULP maakt geen gebruik van profiling.

Doelen
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het (mogelijk) aangaan van een overeenkomst met u;
 • het onderhouden van een overeenkomst met u;
 • het onderhouden van ons relatiebestand;
 • marketingdoeleinden;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • het bijdragen aan een integer financieel stelsel en het voorkomen en bestrijden van fraude.

Grondslagen
Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

 • uw toestemming; u heeft het recht uw gegeven toestemming op ieder moment in te trekken;
 • de uitvoering van een overeenkomst met u; voor het aangaan en uitvoeren van onze overeenkomst met u is het noodzakelijk dat wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • het nakomen van een wettelijke verplichting;
 • ons gerechtvaardigd belang; wij hebben een gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te verwerken, waaronder een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering en het voorkomen en bestrijden van fraude.

Bewaren van uw persoonsgegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk en in elk geval gedurende de looptijd van onze overeenkomst met u. Na afloop van de overeenkomst met u bewaren wij uw persoonsgegevens nog gedurende een periode van maximaal 7 jaar.

Vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens
U kunt contact met ons opnemen voor de volgende zaken:

 1. de inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
 2. de aanpassing of aanvulling van de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
 3. het wissen van de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
 4. de beperking van verwerking van uw persoonsgegevens;
 5. de overdracht van de persoonsgegevens die wij van u verwerken aan u of een derde;
 6. het bezwaar over de verwerking van persoonsgegevens.

Zie hieronder voor de contactgegevens van TULP. Wij streven ernaar om uw verzoek zo snel mogelijk af te handelen. Wij brengen geen kosten in rekening voor de afhandeling van verzoeken, tenzij een verzoek onredelijk is. Wij zijn niet in alle gevallen gehouden om aan uw verzoek te voldoen. In dat geval zullen wij dat duidelijk toelichten.

Verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan derden, tenzij u uw toestemming daarvoor hebt gegeven, of wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een gerechtelijke uitspraak of als de verstrekking ten dienste staat aan de doelen van de verwerking van de persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens kunnen wij in ieder geval doorgeven aan uw adviseur of bemiddelaar, aan enkele partijen aan wie wij een deel van onze (administratieve) werkzaamheden hebben uitbesteed zoals Stater Nederland B.V. of aan instanties betrokken bij de opsporing en bestrijding van fraude. Ook kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan een partij die bij TULP een (financiële) audit of een ander onderzoek uitvoert, of aan een rechtsopvolger van TULP. Voorts kunnen wij persoonsgegevens doorgeven aan BKR en WEW (NHG) in het kader van de NHG-borgstelling (inclusief trajecten voor beheer en kwijtschelding). Met deze partijen hebben wij schriftelijke afspraken gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens.

Beveiligen van uw persoonsgegevens
Wij treffen steeds adequate organisatorische en technische maatregelen om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen.

Contact met TULP
Tulp Hypotheken B.V. / Tulpenhuis 1 B.V.
Zonnebaan 11
3542 EA Utrecht
Telefoon: 030 – 30 70 500
Email: info@tulphypotheken.nl of via het contactformulier

Contact met de Functionaris voor de Gegevensbescherming van TULP
TULP heeft Invictus McDeere B.V. (mr. J.G.M. Zondag) aangesteld als Functionaris voor Gegevensbescherming.
Telefoon: 085 – 30 37 250
Email: info@invictusmcdeere.nl

Klachten
Klachten over de wijze waarop wij u persoonsgegevens verwerken kunt u aan ons voorleggen. Wij doen ons best om uw klacht zo snel en goed mogelijk te behandelen. U kunt uw klacht sturen aan ckm@stater.nl.

Klachten over de afhandeling van een bij ons ingediende klacht of over een ander onderwerp kunt u ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen- bij-de-ap).

Wijziging Privacy Verklaring
Tulp kan deze Privacy Verklaring wijzigen. De geldende versie van de Privacy Verklaring staat altijd op de website van Tulp: www.tulphypotheken.nl.

Versie 1.6 d.d. 15.04.2019