privacy verklaring

Dit is de privacyverklaring van Tulp Hypotheken B.V. en Tulpenhuis 1 B.V., gevestigd te Utrecht (hierna: TULP). Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens TULP verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

Algemene informatie over de verwerking van persoonsgegevens
TULP verwerkt (mogelijk) persoonsgegevens van u als u:

 • een financieel product bij ons aanvraagt, of als uw adviseur of bemiddelaar dat doet;
 • klant bent van TULP;
 • met TULP contact opneemt en daarbij uw persoonsgegevens verstrekt;
 • de website tulphypotheken.nl bezoekt en daar gegevens achterlaat.

Persoonsgegevens
Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u:

 • NAW-gegevens, waaronder uw e-mailadres;
 • geslacht;
 • geboortejaar;
 • beroep en opleiding;
 • financiële gegevens betreffende uw inkomen en/of vermogen;
 • gegevens betreffende uw woning;
 • gegevens betreffende uw bankrekening;
 • identificatiegegevens, zoals een kopie van uw paspoort.

Deze gegevens ontvangen wij van u of van uw adviseur of bemiddelaar.

Doelen
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het (mogelijk) aangaan van een overeenkomst met u;
 • het onderhouden van een overeenkomst met u;
 • het onderhouden van ons relatiebestand;
 • marketingdoeleinden;
 • voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • het bijdragen aan een integer financieel stelsel en het voorkomen en bestrijden van fraude.

Grondslagen
Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

 • uw toestemming; u heeft het recht uw toestemming op ieder moment in te trekken;
 • uitvoering van een overeenkomst; voor het aangaan en uitvoeren van onze overeenkomst met u, is het noodzakelijk dat wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • gerechtvaardigd belang; wij hebben een gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te verwerken, waaronder een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering en het voorkomen en bestrijden van fraude.

Vragen over de verwerking van persoonsgegevens
U kunt contact met ons opnemen voor de volgende zaken:

 1. Inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
 2. Aanpassing of aanvulling van de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
 3. Wissen van de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
 4. Beperking van verwerking van persoonsgegevens;
 5. Overdracht van de persoonsgegevens die wij van u verwerken aan u of een derde;
 6. Bezwaar over de verwerking van persoonsgegevens.

Wij streven ernaar om uw verzoeken zo snel mogelijk af te handelen. Wij brengen geen kosten in rekening voor de afhandeling van verzoeken, tenzij een verzoek onredelijk is.

Wij zijn niet in alle gevallen gehouden om aan uw verzoek te voldoen. Als dat het geval is, dan zullen wij dat duidelijk toelichten.

Verstrekken van gegevens aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan derden, tenzij u uw toestemming daarvoor hebt gegeven, of wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een gerechtelijke uitspraak of als de verstrekking ten dienste staat aan de doelen van de verwerking van de persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens kunnen wij in ieder geval doorgeven aan uw adviseur of bemiddelaar en aan enkele partijen aan wie wij een deel van onze werkzaamheden hebben uitbesteed. Voorts kunnen wij persoonsgegevens doorgeven aan BKR en WEW (NHG) in het kader van de NHG-borgstelling (inclusief trajecten voor beheer en kwijtschelding). Met deze partijen hebben wij schriftelijke afspraken gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens.

Bewaren
Wij bewaren uw persoonsgegevens in ieder geval gedurende de looptijd van onze overeenkomst met u. Na afloop van afloop van de overeenkomst bewaren wij uw persoonsgegevens nog gedurende een periode van maximaal 7 jaar.

Beveiligen
Wij treffen steeds adequate organisatorische en technische maatregelen om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen.

Contact
Onze contactgegevens zijn:
Tulp Hypotheken B.V. / Tulpenhuis 1 B.V.
Zonnebaan 11
3542 EA Utrecht
Telefoon: 030 – 30 70 500
Email: info@tulphypotheken.nl

Klachten
Klachten over de wijze waarop wij u persoonsgegevens verwerken kunt u aan ons voorleggen. Wij doen ons best om uw klacht zo snel en goed mogelijk te behandelen. U kunt uw klacht sturen aan ckm@stater.nl.

Als u niet tevreden bent over de afhandeling van de klacht, dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).