algemene verordening persoonsgegevens (AVG)

 • Zijn er kosten aan verbonden?

  Voor de afhandeling van vragen brengt Tulp in beginsel geen kosten in rekening. Is een vraag volstrekt onredelijk, stelt dezelfde betrokkene heel vaak een vraag, of wil deze extra kopieën? Dan kunnen administratieve kosten in rekening gebracht worden of kan een verzoek gemotiveerd geweigerd worden.

 • Wie kunnen er persoonsgegevens opvragen?

  Natuurlijke personen van wie Tulp persoonsgegevens verwerkt (hierna: “betrokkenen”) hebben op grond van de regelgeving het recht om aan Tulp vragen te stellen met betrekking tot de persoonsgegevens die Tulp van hen verwerkt.

  Een betrokkene heeft het recht om bij Tulp op te vragen of Tulp van hem of haar persoonsgegevens verwerkt. Tevens kan een betrokkene vragen om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die Tulp verwerkt. Ook kan de betrokkene vragen stellen over achtergronden van de verwerking, zoals:

  • de doelen waarvoor Tulp persoonsgegevens verwerkt;
  • de categorieën van persoonsgegevens die Tulp verwerkt;
  • de (categorieën van) ontvangers aan wie Tulp persoonsgegevens verstrekt; en
  • de bewaartermijnen van persoonsgegevens bij Tulp.

  In alle gevallen wordt bij de beantwoording van de vragen aangegeven dat de betrokkene het recht heeft te vragen om de persoonsgegevens aan te passen, te verwijderen of de verwerking te beperken en tegen verwerking bezwaar te maken

 • Wie handelt de verzoeken in het kader van de AVG binnen Tulp af?

  Binnen Tulp is de Functionaris voor Gegevensbescherming verantwoordelijk voor de beantwoording van vragen van betrokkenen. Hij is bekend met de procedures en termijnen en kan zo voor een zorgvuldige afhandeling zorgdragen. Vragen hieromtrent dienen daarom direct gestuurd te worden aan de Functionaris voor Gegevensbescherming.

 • Welke informatie kan worden opgevraagd?

  De vragen van een betrokkene kunnen alleen betrekking hebben op persoonsgegevens van die betrokkene zelf of van een persoon die door die betrokkene wordt vertegenwoordigd.

 • Wat is het recht op overdraagbaarheid?

  In bepaalde gevallen kan de betrokkene vragen om de persoonsgegevens die Tulp verwerkt over te dragen aan de betrokkene of aan een derde. Als een betrokkene recht heeft op overdraagbaarheid dan moet Tulp de gegevens aanleveren op zo’n manier dat de betrokkene of een derde die ook daadwerkelijk zelf kan gebruiken of aan een ander kan overdragen.

 • Wat is het recht op beperking?

  Een betrokkene kan om een beperking van de verwerking van persoonsgegevens vragen als:

  • de betrokkene de juistheid van de persoonsgegevens betwist; de verwerking wordt dan beperkt zolang het duurt om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
  • de verwerking is onrechtmatig, maar de betrokkene in plaats van wissen van de persoonsgegevens verzoekt om beperking van het gebruik ervan;
  • Tulp de persoonsgegevens zelf niet meer nodig heeft, maar de betrokkene deze nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
  • de betrokkene bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking en Tulp bezig is om te bepalen of de gerechtvaardigde gronden van Tulp zwaarder wegen dan die van de betrokkene.
  • Als een van bovenstaande punten van toepassing is, dan is Tulp verplicht de verwerking (tijdelijk) te beperken.
 • Wat houdt AVG in?

  25 mei 2018 is de Europese regelgeving voor bescherming van persoonsgegevens van kracht: de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Deze regelgeving stelt hogere eisen aan de omgang met persoonsgegevens door bedrijven om zo de privacy van de burger beter te waarborgen. De AVG geldt voor elke organisatie die persoonsgegevens verzamelt of verwerkt van personen in de EU of die goederen of diensten levert aan personen in de EU.

 • Op welke persoonsdata is de AVG van toepassing?

  De AVG heeft invloed op iedereen die persoonsgegevens verwerkt van Europese burgers. Denk aan de naam, het adres, de geboortedatum en het e-mailadres. Het gaat om alle gegevens die klanten actief en bewust hebben verstrekt, zoals accountgegevens die op een online formulier zijn ingevuld.

 • Kun je gegevens laten wissen?

  In sommige gevallen heeft een betrokkene het recht te verzoeken om zijn of haar persoonsgegevens te wissen. Dat kan in de volgende gevallen:

  • de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doelen waarvoor die zijn verzameld of verwerkt;
  • de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking die voorrang moeten hebben boven het belang van de betrokkene;
  • de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking ten behoeve van direct marketing;
  • de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
  • de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Tulp rust.
 • Kun je gegevens laten aanpassen?

  Als de betrokkene meent dat de persoonsgegevens die Tulp verwerkt onjuist zijn, dan kan de betrokkene vragen deze persoonsgegevens aan te passen of aan te vullen. Als de persoonsgegevens inderdaad onjuist blijken te zijn, dan worden deze aangepast.

 • Hoe kun je bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens?

  De betrokkene heeft altijd het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens. Als een betrokkene bezwaar maakt dan stelt Tulp vast of er zwaarwegende gronden voor Tulp zijn die naar mening van Tulp zwaarder wegen dan de belangen van de betrokkene of die verband houden met instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering. Is dat niet het geval, dan staakt Tulp direct de verwerking van de persoonsgegevens.

  Als Tulp persoonsgegevens gebruikt voor direct marketing en een betrokkene maakt daar bezwaar tegen, dan wordt het gebruik van de persoonsgegevens voor dit doel direct gestaakt.